Menu
Aké sú naše potreby a ako ich uspokojujeme?

Aké sú naše potreby a ako ich uspokojujeme?

Cieľ vyučovania: Viesť študentov k zamysleniu sa nad rozmanitosťou a neobmedzenosťou ľudských potrieb, nad tým, čo majú ľudia spoločné v uspokojovaní potrieb, a na hodnotový systém jednotlivca a spoločnosti. Potrebný čas: 20 minút - 1 vyučovacia hodina (v závislosti od komunikačných a tvorivých schopností žiakov a učiteľa).

Pomôcky: hárok papiera, písacie potreby.

Postup:

Povedzte žiakom: Predstavte si, že ste sa ocitli v situácii, keď vás uprostred noci zobudili a kričali, že sa blíži veľká voda a že máte 5 minút na to, aby ste opustili svoj dom, inak vám hrozí utopenie.

  1. Čo budete robiť, čo si vezmete so sebou? Odpovedzte okamžite, bez rozmýšľania. (Najčastejšie odpovede: doklady, peniaze, psa, zobudiť rodičov a súrodencov. Prečo?)
  2. Čo si zbalíte, keď máte 2 hodiny na odchod z domu? Napíšte zoznam na papier, máte na to 3 minúty. Vyzvite niektorých žiakov, aby prečítali svoj zoznam, a môžete diskutovať o tom, čo majú zoznamy spoločné a čím sa líšia).
  3. Čo urobíte, ak viete, že máte na evakuáciu aspoň 12 hodín? Pokračujte vo svojom zozname, máte ešte 5 minút. (Opäť vyzvite niekoľko žiakov, aby prečítali svoje zoznamy.)
  4. Aké závery by sme mohli vyvodiť z vašich odpovedí?
  5. Je pravda, že čím viac času máte, tým viac potrieb chcete uspokojiť?
  6. Ktoré potreby sú zbytočné a ktoré sú nevyhnutné? Je to individuálne?
  7. Majú ľudia niečo spoločné pri uspokojovaní potrieb? (Maslowova pyramída)
  8. Zodpovedajú vaše zistenia tomu, čo viete o potrebách z predchádzajúcich rokov? 

Upravené podľa D. Pospíchalová – R. Holman: Ekonomické hry a řešení otázek a pŕíkladů