Menu
Ako rozdeliť limitované zdroje

Ako rozdeliť limitované zdroje

Cieľ vyučovania: Poukázať na problém rozdeľovania obmedzených zdrojov, viesť žiakov k zamysleniu sa nad výhodami a nevýhodami, poukázať na výhody a nevýhody rôznych metód alokácie, zdôrazniť úlohu ceny.Potrebný čas: 20 minút - 1 vyučovacia hodina.

Pomôcky: 1 tričko (alebo iný atraktívny, nedeliteľný predmet), hárok papiera pre skupinu približne 5 žiakov, písacie potreby.

Postup: Vyzvite žiakov, aby vám pomohli vyriešiť problém s delením.

  1. Mám jedno tričko. Kto ho chce? (Predpokladám, že väčšina.)
  2. Ako sa rozhodnem, komu ho dám? Aké kritériá môžem použiť na rozdelenie? Napíšte spôsoby rozdelenia na tabuli. (Lotéria, kto to najviac potrebuje, kto je najstarší, kto dokáže skočiť najďalej, kto má najlepšie známky, kto najviac zaplatí, roztrháme ho na kúsky, požičiame si ho...)
  3. Rozdeľte sa do skupín (každá asi po 5 žiakov). Každá skupina si vyberie jednu metódu a napíše všetky výhody. a všetky výhody a nevýhody tohto spôsobu delenia.
  4. Prečítajte výsledky práce skupín. Ktorý spôsob sa vám zdal najvýhodnejší a prečo?
  5. Napíšte, čo by sa v spoločnosti zmenilo, keby sa váš spôsob distribúcie začal všeobecne používať pri distribúcii potravín, vzdelávania, lekárskej starostlivosti? (Môžete to dať ako domácu úlohu.)
  6. Na záver sa žiakov opýtajte, ako budeme distribuovať tričko (ku koncu hodiny). Pravdepodobne si vyberú Loteriu. (Je to rýchle, každý má šancu vyhrať.) Povedzte, že si môžete vymyslieť číslo v intervale 1 - 50 (Môžete napísať na zadnú stranu tabule), nech napíšu na kúsok papiera, aké číslo máte na mysli. Kto uhádne alebo je najbližšie k vášmu číslu, vyhráva. (V skutočnosti mu dajte tričko, inak stratíte dôveru žiakov a budete ich ťažko motivovať, aby pokračovali. hry.)

Upravené podľa D. Pospíchalová – R. Holman: Ekonomické hry a řešení otázek a pŕíkladů