Menu
Obchodovanie alebo ako funguje neviditeľná ruka trhu

Obchodovanie alebo ako funguje neviditeľná ruka trhu

Cieľ hry: hra pomáha pochopiť princípy a dôsledky voľného obchodu a to, ako obchod súvisí s prosperitou krajiny. Hlavným cieľom je zábavnou formou vzbudiť záujem o túto problematiku a vyvolať diskusiu o systéme svetového obchodu. Hra poukazuje na rozdelenie našej planéty na bohaté a chudobné krajiny a na problém neustále sa zväčšujúcej priepasti medzi nimi.

Autor: Christ Church, Christian AID

Vek: 2. stupeň základnej školy

Čas na hru: aspoň hodinu, informovanejšia skupina môže potrebovať

Pravidlá:

Príprava

Počas hry musia mať všetci hráči na očiach obrázky tvarov, s ktorými môžu obchodovať, ich presné rozmery a cenu. Je užitočné nakresliť ich na tabuľu alebo na plagát. Ak hráte vo väčšej miestnosti, je dobré takýto plagát vystaviť na dvoch miestach.

Pomôcky rozdeľte do nasledujúcich súborov (po dvoch z každého):

SÚBOR A - SÚBOR B - SÚBOR C

2 páry nožníc, 10 listov papiera 4 listy papiera

2 pravítka 1 list farebného samolepiaceho papiera 2 bankovky

1 kompas 2 bankovky 2 ceruzky

1 obdĺžnikový trojuholník

1 uhlomer

1 list papiera

6 bankoviek

4 ceruzky

Miestnosť musí byť usporiadaná tak, aby každá skupina mala svoj vlastný priestor a voľnú pracovnú plochu (stôl alebo lavicu).

Každú nezávislú hru vedú dvaja organizátori: jeden je bankár a druhý riadi hru. Úlohou vedúceho hry je kontrolovať celú hru, všímať si, ako sa vyvíja, a občas oznámiť nové pokyny na zmenu smerovania hry. Vedúci musí byť schopný viesť následnú diskusiu po skončení hry. Preto je veľmi užitočné, aby si vedúci zaznamenával zaujímavé poznámky alebo konanie jednotlivých hráčov počas hry.

Vedúci bude potrebovať ceruzku a hárok papiera so šiestimi políčkami - pre každú skupinu jedno.

Pokyny pre vedúceho hry

 1. Rozdeľte hráčov do skupín po piatich až šiestich podľa pokynov, ukážte každej skupine ich pracovný priestor, a keď sa všetci usadia, dajte im ich sadu nástrojov. Je užitočné vopred pripraviť sadu nástrojov pre každý stôl a zakryť ich. Hráči ich potom odkryjú všetky naraz.
  Rozdelenie hráčov:

  Súbor nástrojov  Počet hráčov  Možné krajiny
  A   6 Spojené kráľovstvo, Taliansko, USA, Francúzsko
  B 5 India, Brazília, Peru, Nigéria
  C 4 Tanzánia, Keňa, Barma, Ghana


 2. Teraz hráčom prečítajte ciele a pravidlá hry:

Ciele
Cieľom každej skupiny je zarobiť si čo najviac peňazí pomocou pomôcok, ktoré majú k dispozícii. NESMÚ POUŽÍVAŤ ŽIADNE INÉ

Pomôcky

Tovar, ktorý vyrobíte a s ktorým budete obchodovať, sú papierové tvary vyrobené podľa vzoru na tabuli (plagáte). Každý tvar má svoju cenu, ktorá je napísaná na tabuli. Bankár kúpi každý vzor po piatich kusoch a získanú sumu pripíše na účet spoločnosti. Môžete ich vyrobiť toľko, koľko chcete - čím viac ich vyrobíte, tým budete bohatší.

Pravidlá

Hra má len štyri jednoduché pravidlá:

   • Všetky kúsky ponúkané bankárovi musia byť nastrihané nožnicami, mať ostré hrany a presnú veľkosť. Bankár vám za ne pripíše sumu, ktorú si účtujete.
   • Môžete používať len nástroje a materiály, ktoré sú na stoloch.
   • Počas hry nesmiete používať násilie.
   • Vedúci hry zastupuje OSN a má rozhodujúci hlas v každom spore.

Po oznámení pravidiel sa ešte raz rýchlo zopakujú a hra sa môže začať.

 1. Na začiatku hry vás niektorí zmätení alebo nahnevaní hráči budú bombardovať otázkami, ako napríklad: Kde sa dajú zohnať nožnice?....Prečo sme nedostali nožnice (papier,...)?...Na čo je ten farebný lepiaci papier?.... Po niekoľkých zmätených minútach sa hráči začnú pohybovať po miestnosti a vymieňať si. Táto iniciatíva musí vychádzať od nich, nie od vás.
 2. Obchodovanie a vytváranie požadovaných tvarov by malo trvať približne 30 - 45 minút, v závislosti od veľkosti a záujmu skupiny.

Poznámky pre vedúceho hry

Skupina A začne vyrábať vzory hneď, ako získa nástroje a materiály, ale veľmi rýchlo im dôjdu suroviny (papier) a pravdepodobne sa pokúsia kúpiť papier od iných skupín. Spočiatku budú chudobnejšie skupiny pravdepodobne predávať papier za veľmi nízku cenu. Všimnite si, ako sa zmenia podmienky obchodu, a použite to neskôr v diskusii. Budete jedinou osobou, ktorá môže pozorovať vývoj hry ako celku, jednotliví hráči budú príliš zaujatí hrou, a preto je dôležité všímať si, aké aliancie sa vytvorili a aké obchody sa uzavreli.

Ako môže vedúci ovplyvniť vývoj hry

Niektoré skupiny sa budú cítiť bezmocné a prehliadané. Aby ich vedúci hry povzbudil k obchodovaniu, môže takejto skupine poskytnúť viac informácií alebo vytvoriť situáciu, ktorá sa podobá skutočnému svetu. Niekedy je možné zmeniť podmienky pre všetky skupiny, inokedy dať určitú správu tajne len jednej alebo dvom skupinám.

Zmena trhových cien

Keď hra už nejaký čas beží, zmeňte hodnotu niektorých tvarov tak, aby napríklad bohaté skupiny zrazu zistili, že ich kruhy nie sú také žiadané ako pred chvíľou. Nezabudnite každú zmenu cien včas nahlásiť bankárovi. Takáto zmena simuluje situáciu, keď krajiny zistia, že ich prevládajúca technológia sa v dôsledku zmeny okolností stala zastaranou. Ceny môžu klesnúť aj pri prebytku na trhu, ako napríklad v prípade cien ropy v polovici 80. rokov. Začiatkom 70. rokov ceny ropy prudko vzrástli, čo podnietilo vstup nových vývozcov, ako napríklad Spojené kráľovstvo, na trh. Súčasne rástol trend šetrenia energiou, čo viedlo k menšiemu dopytu po rope. V roku 1986 bolo na trhu príliš veľa ropy a ceny prudko klesli.

Dodávky surovín

Z vlastnej tajnej zásoby papiera môžete skupine poskytnúť dodatočný papier a oznámiť svetu (t. j. ostatným skupinám), že bolo objavené nové ložisko surovín. Ak to urobíte ku koncu hry, keď všetkým dochádza papier, pozícia jednotlivých skupín sa môže rýchlo zmeniť. Analógiou v reálnom svete je napríklad nájdenie nových ložísk ropy alebo nerastných surovín. Do hry môžete tiež vložiť papier inej farby, ten potom môže predstavovať rôzne, buď cennejšie, alebo horšie zdroje surovín a tvary z tohto papiera potom budú mať primerane odlišnú cenu.

Použitie farebného samolepiaceho papiera

Dve skupiny dostali na začiatku hárok farebného lepiaceho papiera. Vedúci im o tom nič nepovedal a možno si to ani nevšimli - skutočná paralela so situáciou krajiny, ktorá vlastní cenné zdroje, ale nepozná ich skutočnú hodnotu. Ich hodnotu však môžu získať, ak dvom ďalším skupinám tajne poviete, že tvary, na ktoré nalepia štvorček farebného papiera, majú štvornásobnú hodnotu. (Nezabudnite o tom včas informovať bankára.) Informované skupiny sa potom, samozrejme, pokúsia získať farebný papier. Keďže pôvodní majitelia nepoznajú jeho skutočnú hodnotu, je možné, že ho predajú veľmi lacno a prvá skupina, ktorá ho kúpi, dosiahne značný zisk. Druhou možnosťou je, že skupina odmietne farebný papier predať až do konca hry, a v takom prípade sa jeho hodnota nikdy nezistí.

Tento prípad je analogický skutočnej udalosti v histórii Zambie. Koncom 19. storočia anglický obchodník Rhodes sprostredkoval rokovania s miestnymi vodcami o ťažbe a vývoze medi. Hoci sa meď vo východnej Afrike používala v malom meradle už celé stáročia, len málo ľudí dokázalo predvídať rozsah ťažby, ktorú Rhodes čoskoro podnikne. Zmluvy boli veľmi výhodné pre britské spoločnosti, ktoré z tohto vzťahu profitovali až do získania nezávislosti Zambie v roku 1964. Dnes Zambia vlastní 60 % medených baní a kontroluje toto odvetvie.

Pomoc

Počas hry môžete podporiť jednu alebo dve skupiny tým, že im poskytnete pomoc OSN za určitých stanovených podmienok, ako napríklad, že tretina vyrobeného tovaru sa vráti OSN ako úrok. Pomoc môžete poskytnúť vo forme technológie (napr. jeden pár nožníc na určité obdobie). Pokúste sa nájsť príklady skutočnej pomoci bohatých krajín chudobným krajinám: aké sú podmienky obchodu? V skutočnosti je pomoc jednej skupiny druhej veľmi nepravdepodobná, pokiaľ ju nevyvolá samotný vodca. Skupiny sú zvyčajne veľmi neochotné pomáhať iným. Vaše pozorovania budú veľmi dôležité pri diskusii o motívoch a druhoch pomoci.

V roku 1984 bola celková hodnota zahraničnej pomoci Spojeného kráľovstva 1 311 miliónov libier. Táto suma predstavuje súčet čistej pomoci (1 094 mil. GBP) a splátok predchádzajúcich pôžičiek, ktoré boli opätovne investované do programu. Pomoc Spojeného kráľovstva sa poskytuje dvoma spôsobmi, po prvé ako priama pomoc, ktorá ide priamo do krajiny, a po druhé ako finančné prostriedky, ktoré sa poskytujú prostredníctvom medzinárodných organizácií ( napr. ES alebo Svetovej banky).

Vzhľadom na historické väzby smerovali v roku 1984 takmer tri štvrtiny priamej pomoci (73 %) do krajín Commonwealthu. Desiatimi najväčšími príjemcami pomoci sú India, Keňa, Bangladéš, Zambia, Tanzánia, Indonézia, Sudán, Srí Lanka, Thajsko a Pakistan.

V rokoch 1978 až 1985 sa reálna hodnota britskej zahraničnej pomoci znížila o 17 %. Plánovali sa ďalšie výrazné škrty, ale verejná mienka prinútila vládu zmeniť svoj postoj a zvýšiť zdroje určené na program pomoci. Úroveň pomoci v nasledujúcich troch rokoch (1986 - 1987 a 1988 - 1989) zostala na rovnakej reálnej hodnote ako v rokoch 1985 - 1986.

Na poskytovaní pomoci rozvojovým krajinám sa podieľajú aj dobrovoľnícke organizácie vrátane Christian Aid. V rokoch 1984 až 1985 sa celkové financovanie všetkých dobrovoľníckych organizácií zvýšilo zo 70 miliónov GBP na 150 miliónov GBP, pravdepodobne ako reakcia verejnosti na hladomor v Afrike. V tom istom čase sa finančné prostriedky, ktoré mala k dispozícii organizácia Christian Aid, zvýšili z 11,7 milióna GBP na 20 miliónov GBP.

Obchodné združenia

V priebehu hry môžu vzniknúť rôzne obchodné združenia, napríklad dve alebo viac skupín sa dohodne na spolupráci v prospech všetkých zúčastnených. Tento typ spolupráce je dobre známy v podobe Európskeho spoločenstva. Obchodné združenia existujú aj v iných častiach sveta: v západnej Afrike, Strednej a Latinskej Amerike. Všimnite si úroveň spolupráce medzi krajinami. Je to úplná únia, zdieľanie technológií alebo materiálov, alebo spoločný trh?

Kolonizácia a anexia

Existujú však aj iné stratégie, ktoré môže skupina použiť. Bohatá skupina ponúkne "ochranu" inej skupine alebo jej ponúkne, že sa s ňou spojí, pričom jej sľúbi zachovanie svojich práv a ziskov. História ponúka množstvo príkladov anexie a kolonizácie a mnoho dobrých analógií možno nájsť v histórii britského impéria v Afrike alebo v Indii.

Clo

Niektoré skupiny môžu ukladať obmedzenia alebo poplatky za obchod s inými skupinami. Štáty medzi sebou uzatvárajú dohody o clách a dovozných a vývozných kvótach, aby chránili svoje záujmy. 

Kartely

Skupiny, ktoré majú najviac papiera, sa môžu rozhodnúť spojiť, aby sa ochránili pred vykorisťovaním zo strany skupiny A. Vo svete sa takéto skupiny nazývajú "kartely" a ich cieľom je stabilizovať ceny obmedzením množstva určitého druhu tovaru, ktoré môžu ich členovia uviesť na trh. Príkladmi takýchto kartelov sú OPEC (Spoločenstvo krajín vyvážajúcich ropu), UBEC (Únia krajín vyvážajúcich banány) a IBA (Únia krajín vyvážajúcich bauxit). Treba však povedať, že vo všeobecnosti väčšina kartelov nebola úspešná.

Obchodné embargá

Skupiny s veľkými zásobami papiera môžu buď úplne zastaviť obchodovanie, alebo ho obmedziť. Môžu tak pre seba zlepšiť podmienky obchodu a zachovať zásoby do budúcnosti. Takáto stratégia však môže byť bez kartelovej ochrany riskantná. Krajiny OPEC sa o takúto politiku pokúsili, ale výsledky boli skromné, pretože kartel nemal nástroje na jej presadenie. Vždy bude existovať tlak zo strany menších a chudobnejších členov kartelu, aby produkovali viac, ako je ich limit. V dôsledku toho potom ceny klesnú a moc kartelu sa oslabí.

Štrajky a nepokoje

Vedúci hry môže zastaviť výrobu zvolaním dočasného generálneho štrajku. Môže napríklad skupine A na niekoľko minút odobrať nožnice. Takáto situácia je analogická s občianskymi a priemyselnými nepokojmi spôsobenými veľkými štrajkami v priemyselných krajinách, ako bol napríklad generálny štrajk v Británii v roku 1926.

Opísané scenáre sa počas hry pravdepodobne neuskutočnia bez zásahu vedúceho. Nie je potrebné pokúšať sa realizovať všetkých desať v jednej hre, ale každý z nich opisuje situáciu, ktorá by mohla reálne nastať a vyvolať diskusiu po hre. Jednou z výhod tejto hry je, že ponúka veľa otvorených koncov: môžu sa vytvoriť a potom rozpadnúť najrôznejšie aliancie a nevyhnutne sa aspoň jeden hráč spýta, či je povolené podvádzať. To vyvoláva veľmi dôležitú otázku morálnosti medzinárodného obchodu - kedy je obchod obchodom a kedy sa z neho začína stávať vykorisťovanie?

Otázky do diskusie:

 • Čo ste cítili počas hry?
 • S akými problémami ste sa počas hry stretli?
 • Aké problémy mali chudobné krajiny a aké problémy mali najbohatšie krajiny?
 • Vyhovovalo vám rozdelenie zdrojov a technológií?
 • Cítili ste sa nútení niečo s týmto rozdelením urobiť?
 • Ako to zodpovedá skutočnej situácii?