Menu
Balón

Balón

Cieľ hry: Vyvolať diskusiu o dôležitosti ľudských práv a hranici dôstojného života, naučiť sa argumentovať, ale aj počúvať názory druhých.

Autor: Jan Činčera
Veľkosť skupiny: 16-24
Vek: 14 – 16 rokov
Materiálové a priestorové požiadavky: Audiotechnika, hudba s prírodnými zvukmi, pracovný list pre každého hráča, zvonček.
Čas na hru: 1,5 hodiny
Pravidlá:
Vytvorte v miestnosti príjemnú atmosféru, najlepšie pološero so sviečkami. Vyzvite účastníkov, nech si príjemne sadnú do kruhu a zatvoria oči. Pustite pripravenú hudbu s prírodnými zvukmi.

1. Začnite predčítať prvú časť legendy:

“Váš starý pokojný svet skončil a nadišlo obdobie zmeny. Musíte opustiť svoje domovy a vydať sa inam – neviete kam, ale viete, že cesta vedie k moru a potom snáď kamsi ešte ďalej. Opúšťate nielen veci a ľudí, ktorí boli súčasťou vášho života, ale aj bezpečie a záruky spoločnosti, v ktorej ste žili. Nová spoločnosť, ktorá snáď vznikne, bude postavená podľa iných pravidiel – podľa tých pravidiel, na ktorých sa budete schopní dohovoriť s tými, ktorých postihol rovnaký osud ako vás. Život v novom svete – ak sa vám podarí ho založiť, bude ale ťažký a tvrdý – aspoň zo začiatku. Musíte sa vedieť zriecť množstva istôt a záruk, ktoré vám až doteraz prišli samozrejmé. Vo vašom novom svete budete schopní garantovať len tie najzákladnejšia práva – tie, na ktorých sa dokážete dohodnúť s väčšinou ostatných… Vaša cesta je ťažká a plná prekážok. Aby ste mohli pokračovať, musíte z niečoho zľaviť. Práva, ktoré ste považovali za samozrejmé, vás ťažia ako kamene v batohu, v ktorom nesiete najnutnejšie k  prežitiu. Nie ste schopní ich sami všetky uniesť. Našťastie ste získali spoločníka – ďalšieho takého stroskotanca v búrke, ako ste vy. Pred sebou vidíte zoznam práv, ktoré vám boli garantované vo svete, ktorý opúšťate. Vyberte z nich osem. Osem, ktoré považujete pre svoj život za najdôležitejšie. Osem, ktoré ste schopný uniesť so sebou po ceste, ktorá vás ešte čaká. Osem, na ktorých sa dokážete zhodnúť s tými druhými. “

V tejto fáze vyzvite účastníkov, nech otvoria oči. Ich spoločníkom, s ktorým majú vybrať osem práv, ktoré ponesú ďalej, je ich sused po pravej ruke, počítané od vás. (Ak je hráčov nepárny počet, urobte jednu trojicu.) Rozdajte do dvojíc pracovné listy. Stlmte hudbu a nechajte hráčom asi desať minút na rozmyslenie.

2. Po desiatich minútach upozornite hráčov na to, že čas na rozmýšľanie končí a oni musia pokračovať ďalej. Zosilnite hudbu, vyzvite hráčov nech zavrú oči a pokračujte v čítaní legendy:

“Prechádzate drsnou krajinou a vaša cesta je stále ťažšia a ťažšia. Nie ste už schopní si vo dvojici sami zabezpečiť plnenie tých ôsmich práv, ktorá ste si vybrali. Našťastie už na to nemusíte byť sami. Stretli ste ďalšiu dvojicu pútnikov, ktorá je na tom rovnako ako vy. Môžete si preto náklad rozdeliť – spoločne sa vám iste podarí si tých osem najdôležitejších práv udržať. Musíte sa ale dohodnúť, ktoré práva to budú. Pre ktoré je ochotný každý z vás ôsmich žiť aj dýchať – a bez ktorých by ste snáď ani radšej nechceli žiť. Vyberajte teda dobre, cesta bude ešte dlhá … “

Opäť vyzvite hráčov, aby otvorili oči a vytvorili štvorica: s dvojicou, ktorá sedí po ich pravej strane. Tentokrát nechajte hráčom na rozmyslenie trochu kratší čas – začnite ich upozorňovať na blížiaci sa limit už tak po siedmich minútach.

3. Potom opäť vyzvite hráčov k zatvoreniu očí a pokračujte v čítaní. Ak máte k dispozícii aj zvuky mora, je vhodné ich teraz použiť:

“Konečne sa vzduch prejasnil a vy ste dorazili k moru. Je strieborné od príbojovej peny, vonia a vzduchom nad ním sa ozýva krik čajok. Krajina hrmí a spieva ako zvuk flauty. Od pobrežia sa dvíha balón. Nádherný, teplovzdušný balón, ktorý vás môže odviezť do vášho nového domova. Do domova, v ktorom budú platiť len tie práva, ktoré do neho priveziete. Priestranný, veľký balón, v ktorom je práve šestnásť miest – pre osem ľudí a osem práv, ktoré so sebou povezú – každé právo je totiž bremenom, ktoré vydá svojou ťarchou za práve jedného človeka. Ponáhľate k balónu – a vidíte, že z druhej strany sa k nemu blíži cudzia štvorčlenná skupina. V balóne je ale práve len šestnásť miest – pre šestnásť ľudí, alebo šestnásť práv. Nepoberiem vás všetkých, iba ak by ste sa dokázali dohodnúť s druhou skupinou na ôsmich rovnakých právach, ktoré sa spolu s vami do koša vojdú. Ktokoľvek z vás sa však môže rozhodnúť zostať na brehu a neletieť – čaká ho v tom prípade istá smrť – od hladu či niečích zlých rúk, v koši potom ale bude o jedno miesto viac – pre deviate právo. Kohokoľvek z vás tiež môžete na zotrvanie na brehu prinútiť – stačí, keď sa pre jeho neprijatie na palubu dohodne nadpolovičná väčšina všetkých zúčastnených. Rozhodujte sa ale rýchlo, čo najrýchlejšie by ste už krajinu mali opustiť … “

Hráči majú opäť krátky čas na rozmyslenie. Ak sa niektorý hráč rozhodne nepokračovať v ceste, vyraďte ho z kruhu a posaďte bokom.

4.  Pokračujte v čítaní:

“Vzlietli ste. Bol to krásny pohľad na peniacu sa a šumiacu morskú pláň pod sebou. Čoskoro zostala z krajiny len temná čiara pevniny na obzore a potom zmizla aj tá. Máte radosť – viete, že letíte v ústrety svojmu novému domovu. Po niekoľkých dňoch letu sa ale nebo oceľovo zatiahlo. Vlny vzrástli a vašim balónom začal kmásať vietor. Vlietli ste priamo do búrky. Prudké poryvy vetra balón poškodili. Strácate výšku a blížite sa ku hladine. Ak nič neurobíte, čoskoro sa všetci utopíte. Máte sotva päť minút na rozhodnutie. Je isté, že budete musieť balón odľahčiť – najmenej o dve miesta. Dvaja ľudia alebo dve práva. Rozhodnite sa. “

Teraz by ste na hráčov mali naliehať a tlačiť ich k rýchlemu rozhodnutiu. Keď padne, pokračujte ihneď ďalej v čítaní:

“Váš zákrok na krátku dobu pomohol a balón znova nabral výšku. Vydýchli ste si – a potom ste začali opäť padať. Tentokrát je to ešte horšie. Musia vám stačiť tri minúty – na rozhodnutie o tom, ako získať ďalšie dve prázdne miesta, ktoré sú ešte potrebné. Hladina sa blíži a žiadna krajina nie je široko-ďaleko na obzore. “

Aj tentoraz požadujte po hráčoch veľmi rýchle rozhodnutie, najneskôr do troch minút. Keď padne, vyzvite hráča znovu k zatvoreniu očí a pustite opäť hudbu.

5. Pokračujte v čítaní:

“Vyviazli ste. Leteli ste ešte ďalšie dva dni a potom ste na obzore zbadali vytúžený domov. Je to ostrov, na prvý pohľad vyzerá pusto a nehostinne, ale snáď na ňom budete šťastní. Pristávate a vynášate na breh tie práva, ktoré ste si doviezli. Vtom k vášmu údivu vedľa vás pristáva ďalší balón a vedľa neho ešte jeden.. Vystupujú z neho ľudia a vynášajú si na breh svoje práva. Ostrov je ale skutočne pustý a nehostinný. Ak vás bude na ňom žiť veľa, budete sa musieť niektorých práv zriecť – ostrov uživí maximálne dvadsaťpäť bezprávnych ľudí, alebo pätnásť s desiatimi právami … Vyberať môžete však len z tých práv, ktoré ste priniesli so sebou na ostrov – buď vy, alebo posádka druhého balóna. Ktokoľvek z vás sa však opäť môže spolužitie s vami zriecť a ktokoľvek z vás k tomu môže byť prinútený vôli väčšiny. Toho potom čaká istá smrť. Z práv, ktoré vám zostanú zachované, potom postavíte základy novej civilizácie. Tieto práva v nej budú platiť prinajmenšom pre prvých niekoľko generácií, kým sa vám nepodarí váš nový život povzniesť na vyššiu úroveň. Stanú sa základy zmýšľanie ďalších pokolení – a ako tie najdôležitejšie spoločenské záruky sa potom stanú stavebnými kameňmi všetkých ďalších spoločností, ktoré na vás naviažu. Vyberajte preto ako najlepšie viete. “

Táto fáza diskusie je najnáročnejšie. Teraz doprajte hráčom dostatok času na prijatie spoločného zoznamu. Mali by ste hráčov nechať, nech sa organizujú sami, len sledujte proces diskusie. Ak budú hotoví, spýtajte sa ich, či s výsledkom naozaj všetci súhlasia. Prečítajte vybrané práva ešte raz nahlas.

Otázky do záverečnej diskusie:
– Aké máte pocity z hry? Čo vás v jej priebehu napadlo?
– Ako hodnotíte proces voľby, ktorý u vás prebiehal? Bol demokratický? Má niekto pocit, že bol prekričaný? Bol niekto v skupine vedúcou osobnosťou?
– Ako hodnotia hru tí, ktorí z nej predčasne vystúpili? Chápali svoje rozhodnutie ako obeť? Ako hodnotia ich rozhodnutie ostatní? Bol niekto “vyhodený” proti svojej vôli? Bolo by niečo také ospravedlniteľné?
– Ako ste spokojní s výsledným zoznamom práv? Žilo by sa vám dobre v spoločnosti, ktorá by garantovala iba tieto práva?
– S akým právom sa vám najhoršie lúčilo? Zdalo sa vám naopak nejaké nadbytočné?
– Aká z uvedených práv neplatí vo vašej krajine? Sú v zozname práva, ktoré vo vašej krajine platia, ale v iných krajinách nie?
– Môže nastať v reálnom svete situácie, kedy je nutné sa niektorých práv zriecť? Akým spôsobom o tom môže byť rozhodnuté?


Pracovný list

Zoznam práv na cestu

 • Právo stavať zo snehu snehuliakov.
 • Právo na štátom garantované vzdelanie (nikomu nesmie byť odopreté).
 • Právo na deti (rozhodnúť koľko a či ich budem mať).
 • Právo slobodne si vyberať (sexuálneho) partnera.
 • Právo slobodne si vyberať svoje zamestnanie.
 • Právo slobodne disponovať svojím majetkom a peniazmi.
 • Právo komukoľvek slobodne povedať, čo chcem a slobodne publikovať svoje názory.
 • Právo slobodne si zvoliť svoje vyznanie.
 • Právo spolurozhodovať o riadení svojej obce (regiónu, štátu).
 • Právo slobodného pohybu (cestovanie, voľby bydliska).
 • Právo slobodne rozhodnúť o ukončení vlastného života.
 • Právo vychovávať svoje deti podľa vlastného uváženia.
 • Právo poškodzovať svoje vlastné telo (jesť nezdravé veci, fajčiť, piť alkohol, prijímať omamné prostriedky).
 • Právo na obranu seba, svoje rodiny či priateľov (aj za cenu zabitie útočníka).
 • Právo na spoločnosťou garantovanú minimálnu sociálnu úroveň (zabezpečenie v starobe, v chorobe).
 • Právo zakladať, či stať sa členmi, ľubovoľnej politickej strany, záujmového združenia, klubu.
 • Právo na odpor proti spoločenskej praxi, s ktorou nesúhlasím (napr. otrokárstvo, kanibalizmus, atď.).
 • Právo na spoločenskú ochranu vlastného života (t.j. nikto ma nesmie beztrestne zabiť či inak mi ublížiť).

 

Varianty
Hra môže byť modifikovaná podľa počtu hráčov. Podľa uváženia môžete napríklad na ceste k moru pridať ešte jednu zastávku. Dobré riešenie, zbytočne nepredlžujúce hru, je zvýšiť počet balónov, lietajúcich cez more. Pri vysokom počte hráčov môžete hráča nechať doletieť na dva ostrovy a potom porovnávať výsledné zoznamy práv.

Skúsenosti, poznámky
Hra je dosť emocionálna a hoci sa vždy nájde niekto, koho nebaví, je všeobecne dobre hodnotená. Časté otázky smerujú na štatút práv: je potrebné vysvetliť, že ide o práva, ktoré im budú spoločnosťou, v ktorej budú žiť, garantované. Vyhodenie určitého práva teda nevyhnutne neznamená, že oň prídu: prídu ale o istotu, že toto právo bude platiť, jeho udržanie bude záležať len na ich sile a šikovnosti.
Pri hre veľa záleží na vytvorenie vhodnej atmosféry. Dobrá hudba hrá veľkú úlohu, je dobré, ak korešponduje s textom. S tým je dobré pracovať tvorivým spôsobom – podľa fantázie vedúceho hry.
Niektoré práva sú od počiatku chápaná ako úplne zbytočná: napríklad právo stavať zo snehu snehuliakov. Ak na neho príde reč, môžete argumentovať, že ide o právo na voľnú hru a vlastne na slobodné rozhodovanie o trávení voľného času. Hranica medzi inými právami je niekedy úzka: napríklad právo na slobodu vyznania a slobodu prejavu. Je dobré priviesť hráčov k zamysleniu sa nad rozdielom medzi nimi. Práve právo na slobodu vyznania sa často stáva ohniskom sváru medzi veriacimi a neveriacimi hráčmi.

Zdroj v češtine: Balón