Menu
Kým kohút nezaspieva a Ľudské práva a slobody

Kým kohút nezaspieva a Ľudské práva a slobody

(2-4 vyučovacie hodiny, náročnosť podľa ročníka na prispôsobení učiteľa)

Cieľ hodiny:

 • spoznanie základných ľudských práv a slobôd (ďalej len ,,ĽPaS“),
 • schopnosť zaradenia ĽPaS v rámci systému troch generácii,
 • oboznámenia sa s inštitútom ombudsmana,
 • ozrejmenie sídla a významu Európskeho súdu pre ľudské práva,
 • osvojenie si skutočnosti, že pri dodržiavaní ĽPaS má dôležitú úlohu každý občan.

Na začiatku stretnutia učiteľ načrtne tému hodiny a pomocou brainstormingu zistí, čo si žiaci predstavujú pod pojmom ĽPaS, aké ĽPaS poznajú, v akej právnej úprave by ich hľadali. Či je dodržiavanie ĽPaS úlohou iba štátnych, medzinárodných a európskych inštitúcii alebo môže mať sám občan podiel na ich dodržiavaní. Ak áno, akým spôsobom. Tiež, v akých štátnych systémoch sa ĽPaS popierajú a v ktorých štátoch na svete aj v súčasnej dobe dochádza k porušovaniu ĽPaS.

Stretnutie bude sprevádzané troma aktivitami. Pomocou prvej aktivity lektori v simulovanej situácii, inšpirovanej divadelnou hrou, poukážu na prípad, kde sú ohrozené a porušované ĽPaS. V druhej aktivite sa členovia skupiny pokúsia rozdeliť ĽPaS v rámci ich štruktúry a následne osvojiť si vlastnosti ĽPaS. Prostredníctvom poslednej aktivity si skupina bude spoločne cvičiť svoju pamäť, čoho výsledkom budú nadobudnuté vedomosti o inštitúte ombudsmana. Na záver učiteľ zhrnie ostatné inštitúty, na ktorých je možné sa domáhať ochrany ĽPaS. Lektori stretnutie ukončia zhrnutím a zopakovaním nadobudnutých vedomostí.

 

 1. aktivita – simulovaná situácia

Učiteľ žiakom predostrie situáciu inšpirovanú divadelnou hrou od Ivana Bukovčana „Kým kohút nezaspieva“. Túto situáciu lektori nasimulujú tak, akoby sa v nej samotní žiaci nachádzali. Skupina sa musí s danou situáciou vysporiadať sama a rozhodnúť sa, ako ju bude riešiť. Je dôležité, aby lektori neprezradili záver hry autora, predtým, ako s danou situáciou skupina sama naloží . (Pozri komentár).

 

Následne členov skupiny vyzvú, aby sa zamysleli nad otázkami:

 • Existuje vôbec východisko, ktoré by bolo jediné správne, alebo najsprávnejšie v tejto situácii?
 • Aké ľudské práva v tomto prípade boli porušené?
 • Ak by ste sa rozhodli pre riešenie situácie formou obetovania jedného z vás, pre koho by ste sa rozhodli a podľa akých kritérií by ste ho vybrali (podľa povolania, veku, postavenia, a pod)?
 • Ako z tejto situácie môžete vyjsť tak, aby ste svojím rozhodnutím prispeli k dodržiavaniu ĽPaS? Je to vôbec možné?

 

Komentár pre lektorov k divadelnej hre: Kým kohút nezaspieva

Dej tejto hry sa odohráva v slovenskej dedinke počas novembrovej noci 1944. Nemecký vojak bol zabitý neznámym páchateľom. Následne boli zadržaní desiati nič netušiaci občania dediny, ktorí porušili zákaz vychádzania. Medzi týmito ľuďmi boli rôzne povolania: lekár, pôrodná baba, zverolekár, učiteľ, prostitútka, lekárnikova žena, mladý zaľúbený pár, starý horár a neznámy tulák. Všetkých na príkaz nemeckého veliteľa zatvorili do pivnice rodinného domu a dali im ultimátum: “Buď zomriete všetci alebo len jeden a deviati ostanú žiť, ale kto bude ten jeden, rozhodnete vy sami. Máte čas iba do svitania!“

Cieľom tejto aktivity je uvedomenie si, že ĽPaS sa dotýkajú tých najdôležitejších aspektov života, a často samotného života, a preto ich ochrana sa považuje za dôležitú. V minulosti ĽPaS často neboli dodržiavané ani na Slovensku (napr.: vojny, otroctvo, národná neznášanlivosť, antisemitizmus). Ale riešením tohto problému môže byť snaha o zachovanie ľudskosti, podobne ako to vidíme aj diele Ivana Bukovčana. „Proti násiliu má človek iba jednu šancu – ostať človekom! Nestať sa handrou. Zachovať si dôstojnosť a svoju ľudskú tvár.“( túto vetu môžu učiteľ napísať zozadu na tabuľu kým skupiny diskutujú, a ukázať ju pri otázke aká postoj k tejto situácii, a vysvetliť že sa nemôžeme iba spolihať na to ĽPaS má dodržiavať štát alebo inštitúcie ale my samy prispievame ich dodržiavaním k sústave dodržiavania ĽPaS)Tulák, ktorý vyslovil túto vetu bol následne zabitý – podrezaný britvou holiča, jedného zo spoluuväznených, ktorý nezvládol psychický tlak a pravdivé slová tohto hrdinu a následkom toho vyhasol zbytočne život. Následne ostatní v pivnici nepriamo, psychickým tlakom, donútili holiča, aby vzal na seba zodpovednosť za to, čo spáchal tak, že bude ten jeden, ktorého si žiadajú.

Táto situácia sa môže zdať vyhrotená, no možno práve na nej môžeme reflektovať dôležitosť  ĽPaS a náš podiel na ich dodržiavaní .

 

 1. aktivita – rozdelenie ľudských práv a slobôd do generácií a vlastnosti ĽPaS

Účelom nasledujúcej aktivity je ozrejmiť skupine, čo patrí medzi ĽPaS  a ako ich následne zaraďujeme do jednotlivých generácii. (pre vyššie ročníky) Členovia skupiny sa rozdelia do troch podskupín,  každá podskupina bude predstavovať jednu generáciu ĽPaS. Lektori každej podskupine vysvetlia základnú teóriu o danej generácií a následne celej skupine prečítajú pomiešané ĽPaS. Úlohou podskupín bude zapísať do svojej generácie ĽPaS, o ktorých sa domnievajú, že tam podľa predchádzajúceho výkladu patria. Výsledkom aktivity bude presné zaradenie práv do troch kategórií – generácií. (pomôcka v komentári, viď nižšie)

Ďalej lektori predstavia členom skupiny vlastnosti ĽPaS. Napíšu na tabuľu štyri základné vlastnosti ĽPaS a pokúsia sa podnietiť skupinu, aby sama prišla na to, čo ktorá vlastnosť znamená. (pomôcka v komentári , viď nžšie)

 

Komentár pre lektorov ku rozdeleniu ĽPaS do generácii a vlastnosti ĽPaS.

Prvá generácia ľudských práv zahŕňa občianske a politické práva. Sú to práva, ktoré sa týkajú slobody jednotlivca a jeho účasti na politickom živote. Dodržiavanie občianskych práv štát zabezpečí najmä tým, že nebude jednotlivca v týchto právach obmedzovať. Sú obsiahnuté v čl. 3 až 21 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a v Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach z roku 1966. Do prvej generácie ľudských práv patria najmä tieto práva:

Občianske práva

 • právo na život,
 • právo na nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia,
 • právo na osobnú slobodu a zákaz nútených prác a služieb,
 • právo na ochranu ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena,
 • právo na súkromie,
 • právo na vlastníctvo,
 • právo na nedotknuteľnosť obydlia,
 • právo na listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a na ochranu osobných údajov,
 • sloboda pohybu a pobytu,
 • sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery,
 • právo na spravodlivý proces.

Politické práva

 • sloboda prejavu,
 • právo na informácie,
 • petičné právo,
 • právo zhromažďovať sa,
 • právo združovať sa,
 • volebné právo,
 • právo na odpor.

Druhú generáciu ľudských práv tvoria hospodárske, sociálne a kultúrne práva. Tieto práva sa týkajú rovnakých podmienok a rovnakého zaobchádzania a súvisia s realizáciou ekonomických a sociálnych úloh štátu. Štáty ich začali uznávať po prvej svetovej vojne. Sú upravené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv z roku 1948 (články 22 až 27), ako aj v osobitnom Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach z roku 1966. Medzi ľudské práva druhej generácie možno zaradiť najmä tieto práva:

Hospodárske práva

 • právo na slobodnú voľbu povolania,
 • právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť,
 • právo na prácu, právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky,
 • právo slobodne sa združovať s inými na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov,
 • právo na štrajk,
 • právo žien, mladistvých a osôb zdravotne postihnutých na zvýšenú ochranu zdravia pri práci a osobitné pracovné podmienky.

Sociálne práva

 • právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa,
 • právo na ochranu zdravia,
 • právo na osobitnú ochranu manželstva, rodičovstva a rodiny.

Kultúrne práva

 • právo na vzdelanie,
 • právo na slobodu vedeckého bádania a umenia,
 • právo na zákonnú ochranu tvorivej duševnej činnosti.

Tretia generácia ľudských právpredstavuje práva, ktoré prekračujú rámec prvej a druhej generácie a zahŕňa pomerne široký okruh práv, ktoré možno charakterizovať ako práva solidarity. Sú obsiahnuté iba v nezáväzných dokumentoch, ako je Deklarácia Konferencie Organizácie spojených národov o životnom prostredí človeka (Stockholmská deklarácia) z roku 1972 a Deklarácia z Ria deJaneira o životnom prostredí a rozvoji z roku 1992. Do tejto tretej generácie práv možno zaradiť:

 • právo na mier,
 • právo na priaznivé životné prostredie,
 • právo na hospodársky a sociálny rozvoj,
 • práva národnostných a etnických menšín,
 • právo na prístup ku kultúrnemu dedičstvu,
 • právo na prírodné zdroje, právo na komunikáciu, právo na medzigeneračnú slušnosť.,

Vlastnosti ľudských práv a slobôd

 • neodňateľné, nikoho nemožno ĽP pozbaviť,
 • nescudziteľné,  nemožno ich previesť na iného,
 • nezrušiteľné,štát ich nemôže zrušiť,
 • nepremlčateľné, trvanie je časovo neobmedzené.

 

 1. aktivita – ombudsman

V tejto aktivite sa priblíži skupine inštitút ombudsmana pomocou ,,skúšky pamäti.,, Učiteľ prečíta nahlas celý čl. 151a Ústavy Slovenskej republiky a skupina rozdelená do dvoch podskupín sa bude snažiť zapísať všetky informácie, ktoré si o pojme ombudsman zapamätala z prečítaného článku. Spísané informácie podskupiny prečítajú, overí sa ich správnosť a vyhodnotí sa skupina, ktorá si zapamätala viac.

Následne im lektori priblížia právnu úpravu ĽPaS v 2. hlave Ústavy Slovenskej republiky, stručne Európsky dohovor o ochrane ĽPaS, a tiež sídlo a význam Európskeho súdu pre ĽP, prípadne iné inštitúty ochrany ĽPaS. (všetko viď v komentári)

Hodina sa ukončí stručným zhrnutím témy.

 

Komentár pre lektorov k inštitútu ombudsmana  a ostatných inštitútov ochrany ĽPaS.

Inštitút Ombudsmana upravuje Článok 151a Ústavy Slovenskej republiky. Európsky dohovor o ĽPaS zabezpečuje ochranu ĽPaS v štátoch EÚ. Rešpektovanie tohto dohovoru zabezpečuje Európsky súd pre ľudské práva so sídlom v Štrasburgu, na ktorý sa možno po vyčerpaní vnútroštátnych prostriedkov obrátiť v prípade porušenia svojich základných práv a slobôd garantovaných dohovorom. Ďalším inštitútom ochrany ĽPaS je Európsky ombudsman, do ktorého kompetencií patrí prijímanie sťažností od občanov EÚ v prípade nesprávneho postupu orgánov, úradov alebo inštitúcii EÚ.

 

Zhrnutie

Výsledkom tejto hodiny by mal byť získaný prehľad v oblasti ĽPaS, uvedomenie si dôležitosti a významu samotných ĽPaS a dôsledky ich nedodržiavania. Prehľad v inštitútoch ochraňujúcich ĽPaS a spôsobu ich ochrany. Osvojenie si zodpovednosti každého jedného z nás pri ich dodržiavaní.


Autor: Anežka Marková