Menu
Opúšťam svoj domov

Opúšťam svoj domov

Abstrakt: Žiak charakterizuje domov. Zoznamuje sa s pojmom utečenec. Zoznamuje sa s dôvodmi emigrácie, dokáže tieto dôvody analyzovať, porovnať a vyhodnotiť (dobrovoľné / nedobrovoľné opustenie domova). Zoznamuje sa s definíciou pojmov migrant, azyl, azylant. Na základe konkrétnych príbehov utečencov si osvojuje dôvody na udelenie azylu v SR. Zoznamuje sa s možnosťami pomoci.

Časový rozvrh: 2×45 minút

Cieľová skupina: 8. - 9. trieda

Pomôcky: tabuľa / flip-chart, písacie potreby, 2 obrázky postáv s batožinou, materiály na tému “azyl”, príbehy utečencov alebo udelenia azylu, príbehy pomoci

Kľúčové slová: domov, utečenec, emigrácia, migrant, azyl, azylant, pomoc

Ciele lekcie: Žiak dokáže definovať, kto je to utečenec, vymenuje dôvody emigrácie (dobrovoľné x nedobrovoľné). Žiak definuje pojem azylant, uvádza dôvody na uděleníazylu. Žiak samostatne vyhľadáva informácie o téme, porovnáva ich objektivitu a validitu. Vníma domov ako miesto istoty a bezpečia. Lekcie má za cieľ nabádať žiakov k solidarite a pomoci potrebným.

Popis lekcie:

Prípravná fáza: Učiteľ rozmiestni po triede informácie týkajúce sa azylu, jeho udelenia a neudelenie. Žiaci budú s informáciami pracovať v priebehu lekcie (Aktivita 3).
Motivácia:
Brainstorming: Čo si predstavíte pod slovom DOMOV? (Učiteľ zapisuje všetky odpovede žiakov na tabuľu / flip-chair. Jednotlivé pojmy možné následne roztriediť do nadradených skupín. Snažia sa o definíciu domova.)


1. Aktivita
• Žiaci dostanú pracovný list – kreslenú postavu. K vybraným častiam tela píšu odpovede na nasledujúce otázky:

Čo ma doma vždy zahreje pri srdci? (Svoje oznámenie zapisujú žiaci k SRDCU.)
Ako doma dokážem priložiť ruku k dielu? (Svoje odpovede zapisujú žiaci k RUKÁM / ruke.)
Z čoho mi občas vstávajú vlasy hrôzou? (Svoje odpovede zapisujú žiaci k HLAVE.)

Učiteľ vyzve žiakov, aby uviedli príklady situácií, kedy niektorý z členov rodiny môže opustiť svoj domov. Príklady: štúdium, týranie, služobná cesta, škola v prírode, choroba apod. Žiaci si uvedomia, že niektorý odchod môže byť príjemný, iný naopak nepríjemný.


2. Aktivita
• Rozdelenie žiakov do skupín.
Učiteľ rozdá každej skupine obrázok osoby. Cieľom aktivity je “opis osoby” – Kto a kým je daná osoba na obrázku? Ako k tomuto záveru došli? Aký je jeho životný príbeh? Ako na nich pôsobí táto postava? – Spoločným atribútom pre obrázky je batožina, ktoré je symbolom odchodu. Žiaci môžu v tejto fáze použiť pojem “útek” alebo priamo pojem “utečenec”. Žiaci sa preto môžu pokúsiť o definícii pojmu – Kto je to utečenec? (Možné definície podľa žiakov: Jedná sa o osobu, ktorá uteká zo svojej krajiny, pretože má strach z prenasledovania, alebo sa cíti ohrozená na živote.)

• Žiaci vyhľadajú význam slova utečencov v dostupného zdroja (najlepšie internet), súčasne je ich úlohou vyhľadanie význame slova emigrácie.

Definícia utečenca: “Pojem “utečenec” sa vzťahuje na ktorúkoľvek osobu, ktorá sa nachádza mimo svojho štátu a má oprávnené obavy pred prenasledovaním z rasových, náboženských alebo národnostných dôvodov alebo z dôvodu príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo zastávania určitých politických názorov, nemôže prijať, alebo v dôsledku uvedených obáv odmieta ochranu svojho štátu; alebo osobe bez štátneho občianstva, ktorá sa  nachádza mimo štátu svojho doterajšieho pobytu v dôsledku týchto udalostí a ktorá vzhľadom k vyššie uvedeným obavám sa tam nechce alebo nemôže vrátiť. “(Definícia podľa Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951, ktorá bola v SR vyhlásená oznámením Ministerstva zahraničných vecí SR 319/1996 Zb.)
Definícia emigrácie: Vynútený pobyt v cudzine (vysťahovalectvo) – z lat. ex-migrare = vysťahovať sa – je opustenie krajiny pôvodu a presťahovanie do inej krajiny.

• Žiaci pracujú s definíciou utečenca (podľa Dohovoru z roku 1951). Učiteľ vyzve žiakov, aby sa pokúsili uviesť príklady situácií, resp. dôvody  odchodu z domova (opustenia domova), ktoré nájdu v samotnej definícii pre utečenca. Môžu uvádzať aj ďalšie konkrétne príklady, ktoré ich napadnú (štúdium, pracovná príležitosť – nedostatok peňazí, vojna, chudoba, prírodná katastrofa – povodeň, zemetrasenie a pod.)

• Učiteľ spoločne so žiakmi zjednotí a vypíše na tabuľu všetky dôvody emigrácie, ku ktorým dospeli.
Dôvody utečenectva: politické, náboženské, etnické, vojny, prírodné katastrofy, sexuálnej orientácie + ďalšie dôvody emigrácie: chudoba, hladomor, ekonomická migrácia – vízia lepšieho života, ekologická migrácia – vyčerpanie prírodných zdrojov a zmena prírodných podmienok. Existujú aj dôvody dobrovoľného opustenia krajiny: cestovanie, práca, štúdium, stretnutia s rodinou a pod.

• Žiaci si majú uvedomiť, že odchod z domova môže byť dobrovoľný aj nedobrovoľný. Snažia sa jednotlivé príklady roztriediť do skupín: dobrovoľnosť x nedobrovoľnosť. Môžu pracovať najprv vo dvojiciach, potom prenesú svoje odpovede na tabuľu / flip-chair (pre kontrolu).

• Námet na ďalšiu aktivitu na základe navádzacích otázok – Učiteľ sa môže spoločne so žiakmi venovať udalostiam súvisiacimi s rokom 1968, tj. následná emigrácie Čechov a Slovákov do cudziny.
Navádzacie otázky: Viete o niekom z rodiny, kto musel náhle opustiť domov? Kedy to bolo? Rozprával / a vám o tom? Aký mal / i dôvod? Ako ho / ju v novej krajine prijali? Čo pre neho / pre ňu bolo v novom prostredí najťažšie?


3. Aktivita
• Učiteľ vyzve žiakov, aby si preštudovali materiál, ktorý sa týka azylu. Žiaci sa voľne pohybujú po triede a oboznamujú sa s informáciami (15 minút), môžu si zapisovať dôležité údaje.

• Učiteľ sa uistí, že žiaci všetkým informáciám rozumeli, prípadne informácie doplní a vysvetlí. Môže využiť navádzacie otázky:
Kto je to azylant? Čo je to azyl? Prečo ľudia hľadajú azyl? Aké pocity zažíva azylant? Ktoré zmeny ho čakajú? Kto ho udeľuje? Aké sú dôvody na udelenie azylu? Dokážete menovať povinnosti azylantov? Majú azylanti nejaké práva? apod.

• Učiteľ žiakov rozdelia do 6 skupín. Každá skupina dostane 1 príbeh utečenca / utečenky. Cieľom aktivity je rozhodnúť, či by postava z príbehu mohla získať azyl alebo nie. Svoje stanovisko žiaci zdôvodnia. (Aktivita žiakom napomáha k osvojeniu predošlých informácií ohľadom azylu.) Učiteľ môže každej skupine poskytnúť navádzacie otázky, na ktoré vyhľadajú odpoveď. – Hovorca skupiny zoznámi ostatných s postavou z príbehu a situácií ďalšie skupiny. Oznámi ostatným, či by postava získala / nezískala azyl + dôvod.
Navádzacie otázky pre žiakov:
Odkiaľ utečenec / utečenka pochádza?
Čo o danej krajine viete?
Prečo postava z príbehu utiekla?
Čo o danom človeku viete?
Môže postava z príbehu získať azyl v SR? Prečo? (Uveďte dôvod pre schválenie / získanie azylu.) a pod.

Utečencom poskytuje pomoc mnoho neziskových organizácií. Jednou z organizácií, ktorá spolupracuje s takými organizáciami, poskytuje právne poradenstvo, zaoberá sa osvetou, poskytuje informácie o utečencoch a napomáha tak k fungovaniu azylového systému v našej republike, je UNHCR v SR.
Na ich stránkach nájdete aj prehľad štatistík, ktoré sa týkajú problematiky utečencov.


4. Aktivita
• Cieľom nasledujúce aktivity bude analýza dát (práca s informáciami z nasledujúceho odkazu – http://www.minv.sk/?statistiky-20 a http://www.minv.sk/?statistiky-20&subor=226253

• Učiteľ rozdelí žiakov do dvojíc.

Otázky na vypracovanie:

  • V ktorom roku bolo zaznamenaných najviac žiadostí?
  • Ako tomu bolo v minulom roku, tj. v roku 2014?
  • Zvýšil sa počet žiadostí za posledných päť rokov? Prečo tomu tak je? (Vezmite do úvahy skutočnosť, odkiaľ pochádzajú príslušníci národov, ktorí o azyl žiadajú.)
  • Vymenujte 5 štátov s najvyšším počtom žiadostí za rok 2014. Zoraďte ich od štátu s najmenším počtom žiadostí až po štát s najväčším počtom žiadostí.
  • Koľkých azylovým žiadostiam bolo v roku 2014 nakoniec vyhovené
  • Vymenujte štát s najväčším počtom kladne vybavených žiadostí. Vymenujte štát s najväčším počtom zamietnutých žiadostí.
  • Je možné požiadať o medzinárodnú ochranu napríklad z nemocnice?
  • Čo vás pri práci s údajmi prekvapilo? Prečo?

5. Aktivita
• Učiteľ položí žiakom otázku: Myslíte si, že aj Vy môžete utečencom nejakým spôsobom pomôcť? Napadne vás spôsob pomoci, ktorá môže vzísť “od obyčajného občana” / civilistov?
• Odpovede učiteľ zapisuje na tabuľu / flip-chair.
• Potom učiteľ žiakov rozdelí do skupín. Každá skupina dostane skutočný príklad konkrétnej pomoci z danej krajiny – pracovný list: Príbehy pomoci.
• Žiaci si príbehy preštudujú a zoznámia ostatné skupiny s príkladom pomoci z ich príbehu. Žiaci môžu príklady pomoci komentovať, dopĺňať. Nakoniec môžu vybrať ten, ktorý považujú za najzaujímavejší (ktorý je najviac oslovil).
Reflexie:
• Voľné písanie na tému: Myslím, že aj ja by som dokázal / a pomôcť …

 

Pracovný list k stiahnutiu

Zdroje:

https://pixabay.com/cs/pan%C3%A1%C4%8Dek-h%C5%AFl-postava-osoba-stickman-40652/
https://pixabay.com/cs/ta%C5%A1ky-%C4%8Dern%C3%A1-osoba-zased%C3%A1n%C3%AD-pohled-166764/
https://pixabay.com/cs/%C4%8Dlov%C4%9Bk-osoba-d%C3%ADt%C4%9B-holka-blond-769748/
https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_azyl1/ http://amnesty.cz/migrace/migrace-myty-a-fakta
http://www.minv.sk/?statistiky-20
http://www.minv.sk/?statistiky-20&subor=226253
http://zpravy.idnes.cz/jak-se-pomaha-uprchlikum-ve-francii-dum-/zahranicni.aspx?c=A150817_122459_zahranicni_ert
http://zpravy.idnes.cz/jak-se-pomaha-uprchlikum-ve-velke-britanii-fi7-/zahranicni.aspx?c=A150817_122402_zahranicni_ert
http://zpravy.idnes.cz/jak-se-pomaha-uprchlikum-ve-spanelsku-d8e-/zahranicni.aspx?c=A150817_111451_zahranicni_ert
http://zpravy.idnes.cz/jak-se-pomaha-uprchlikum-v-recku-dag-/zahranicni.aspx?c=A150817_120451_zahranicni_ert
http://zpravy.idnes.cz/jak-se-pomaha-uprchlikum-v-madarsku-d6c-/zahranicni.aspx?c=A150817_113003_zahranicni_ert
http://zpravy.idnes.cz/jak-se-pomaha-uprchlikum-ve-finsku-d52-/zahranicni.aspx?c=A150817_122635_zahranicni_ert
http://zpravy.idnes.cz/uprchlici-z-calais-maji-vlastni-knihovnu-fpz-/zahranicni.aspx?c=A150826_103515_zahranicni_ert

Autor: Petra Slámová, originál je dostupný na webe Občankáři.cz

(menšie úpravy pre použitie na Slovensku – Miroslav Sopko)