Menu
Kto a prečo uteká

Kto a prečo uteká

Abstrakt: Žiak sa zoznámi s pojmami utečenec – migrácia – emigrácia. Na základe konkrétnych príbehov utečencov sa vcíti do ich pocitov, odhalí dôvody emigrácie, vyhľadáva informácie vzťahujúce sa k jednotlivým štátom. Uvedomuje si dôležitosť a potrebnosť domova ako miesta bezpečia.
Časový rozvrh: 2x 45 minút
Cieľová skupina: 6. trieda
Pomôcky: obrázok kufra, úryvok z knihy Robinson Crusoe (upravené pre žiakov), papier, písacie potreby, farby, obrázok bežca – športovcov, príbehy utečencov, pracovný list k príbehom, Cinquain na tému DOMOV
Kľúčové slová: utečenec, emigrácia, domov
Ciele lekcie: Žiak dokáže definovať pojem “utečenec”. Uvádza príklady dôvodov, ktoré vedú utečenca k nedobrovoľnému opusteniu domova.

Popis lekcie:

1. Motivácia:
• Každý žiak dostane obrázok batožiny, kufra. Učiteľ vyzve žiakov, aby namaľovali do kufra 6 vecí, ktoré by si so sebou vzali, ak by mali odísť preč (“na dovolenku”).
• Následne o výbere vecí žiaci diskutujú vo dvojiciach, potom s triedou (obhajujú výber svojich vecí).
• Učiteľ sa opýta: Kam by radi odišli, ak by mali možnosť výberu? Aké miesto by túžili navštíviť? Aké miesto ich naopak neláka? Prečo?


 

2. Aktivita:
• Žiaci dostanú úryvok textu z knihy Robinson Crusoe.
• Po prečítaní sa žiaci pokúsia odpovedať na otázky: Čo sa prihodilo hlavnej postave? Kde sa postava ocitla? Podľa čoho tak usudzujete? Aké mal hlavný hrdina asi pocity? (Žiaci môžu pocity stvárniť výtvarne, tj. pomocou charakteristických farieb.)
Predstavte si, že aj vy ste odišli na dovolenku, na krásne miesto, do inej krajiny, kde sa máte skvele a užívate si, ale zrazu ste zistili, že sa už nemôžete vrátiť. Ako by ste sa cítili? Čo by vám najviac chýbalo? Čo/kto by vám najviac chýbal?


 

3. Aktivita:
• Učiteľ žiakom ukáže kartičku s bežiacim mužom. – Čo vidíte na obrázku? Ako spoznáte, že sa jedná o športovca?
• Rozdelíme žiakov do skupín po troch/štyroch. Oznámime im, že pred chvíľou videli na obrázku postavu, ktorá bežala. Utekala. Aké sú ďalšie dôvody, kedy človek uteká? Pred kým alebo pred čím – PREČO – človek uteká? – Žiaci spisujú čo najviac dôvodov “na útek” (Príklady odpovedí: Niekto sa niečoho bojí a pred tým uteká. Niekto niečo zabudol a uteká pre to domov. Niekto ráno zaspal a uteká na autobus. Niekomu hrozí nebezpečenstvo.  a pod. – Predpokladajme, že príklady budú čo najviac konkrétne – typu: Alenka beží za psom, ktorý jej ušiel. Ľudia utekajú pred požiarom. Peter uteká na autobusovú zastávku.)
• Odpovede žiakov rozdelíme do “tematických” skupín.
• Ďalšie návodné otázky: Museli ste niekedy vy alebo niektorý váš príbuzný (teta, strýko, babička, dedko …) odniekiaľ odísť? Poznáte niekoho takého z vášho okolia? Čo bolo dôvodom na odchod? Aké mali pocity, keď opúšťali svoj domov? Rozprávali vám o tom, ako ich v novej krajine prijali? Čo pre nich bolo najťažšie? S čím sa museli vyrovnať? (Učiteľ môže využiť príklady žiakov, ktoré sa dotknú situácie spätej s rokom 1968 a následnými udalosťami, resp. môže ľubovoľne pracovať s touto témou. Žiaci pochopia, že téma emigrácie sa týka aj slovenských dejín.)


4. Aktivita:
• Učiteľ sa opýta žiakov, či vedia, kto je to utečenec?
• Spoločne sa snažia o definíciu pojmu. – “Utečenec je človek, ktorý nedobrovoľne musel opustiť svoju rodnú krajinu.” Opustenie krajiny / štátu sa nazýva emigráca (vysťahovanie sa). Ľudia majú právo sa slobodne pohybovať (migrovať). Je tomu tak už od praveku, kedy sa ľudia sťahovali predovšetkým za potravou. Aj dnes sa ľudia môžu ľubovoľne pohybovať vnútri štátu aj mimo neho.
• Otázky: Čo si predstavíte pod “nedobrovoľným opustením” (Prečo je asi nedobrovoľné)? Pred čím / Prečo utečenec uteká? Môže utekať kamkoľvek?


5. Aktivita:
• Pre lepšiu predstavu môžu žiakom pomôcť konkrétne príbehy ľudí. Žiaci pracujú v skupinách. Každá skupina si vylosuje príbeh, ktorý si pozorne prečíta. Obdrží tiež pracovný list, do ktorého zapíšu odpovede na otázky. (Príbehy sú upravené pre potreby aktivity.)
Úlohy k príbehom:
– Vypíšte z príbehu slová, ktorým nerozumiete. Pokúste sa ich význam nájsť v slovníku.
– Odkiaľ utečenec pochádza?
– Čo ste sa o ňom / o nej dozvedeli?
– Aký je dôvod jeho / jej odchodu z krajiny, tj. Dôvod emigrácie?
– Vyhľadajte tento štát na mape a zakreslite ho.
– Ako vyzerá vlajka tohto štátu. Namaľujte ju.
– Kde našli ľudia útočisko? Kam odišli? Ako sa cíti? Ako vidí svoju budúcnosť?
– Naše želanie – Čo nášmu utečencovi prajeme?

• Každá skupina predstaví ostatným spolužiakom svoj príbeh, hlavného hrdinu aj to, čo zistili o danej krajine.

• Učiteľ rozdá žiakom obrázok batožiny, kufra (tak ako v úvodnej motivácii). Položí žiakom otázku: Čo si, podľa vás, zrejme zabalili do svojej batožiny ľudia z príbehov? Porovnajte svoju batožinu z obrázka s batožinou človeka z príbehu. Zhodujú sa? Prečo nie? Čo zo situácie vyplýva?

• Učiteľ doplní a vysvetlí žiakom dôvody, ktoré vedú utečencov k opustenie štátu / emigrácii.
Dôvody utečenectva: politické, náboženské, etnické, vojny, prírodné katastrofy, sexuálnej orientácie + ďalšie dôvody emigrácie: chudoba, hladomor, ekonomickí migranti, ekologickí migranti.
Oproti tomu existujú dôvody dobrovoľného opustenie krajiny: cestovanie, práca, štúdium, stretnutia s rodinou a pod.

• Predstavte si, že váš doterajší život bol len sen. Po prebudení ste v koži človeka z príbehu. Čo by pre vás bolo najťažšie? Mali by ste rovnaké pocity a želania ako človek z príbehu? Kto / čo by vám vo vašej situácii pomohlo?


6. Reflexia:
• Pripomenutie pojmov: utečenec – emigrácia, dôvody, ktoré vedú človeka k emigrácii.
• Aktivita – Cinquain na tému “DOMOV”

Popis aktivity Cinquain:
• Na prvý riadok napíše žiak podstatné meno DOMOV.
• Na druhý riadok napíše žiak dve prídavné mená vzťahujúce sa k domovu (AKÝ JE).
• Na tretí riadok napíše žiak tri slovesá (ČO ROBÍ DOMOV DOMOVOM).
• Na štvrtý riadok napíše žiak vetu so štyrmi slovami.
• Na posledný riadok napíše žiak podstatné meno (môže to byť aj synonymum k hornému podstatnému menu), ktoré rekapituluje tému.

Pracovný list na stiahnutie

Zdroje:
https://pixabay.com/cs/kufr-zavazadlo-obrys-cestovn%C3%AD-297793/
http://www.samolepky-nejen-na-auto.cz/katalog-detail-1150-bezec-1082.htm 
http://www.artbos.cz/Fotografie/Soubory/robinson%20crusoe.pdf
http://www.opu.cz/cz/zapojte-se/hlas-pro-syrii/pribehy-syrskych-uprchliku/
http://www.adra.cz/document/pribehy-somalskych-uprchliku
http://www.gen21.cz/pismomalir/
http://www.marieclaire.cz/lide/utect-chce-odvahu-podivuhodny-pribeh-kolumbijskych-uprchliku
http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/clovek-v-tisni-po-zemetreseni-pomohl-11-350-nepalskym-rodinam-pomaha-s-pristresim-a-poskytuje-ochranu-zenam-i-detem
http://altpress.cz/jak-nousra-a-naim-presli-alpy-pribeh-dvou-mladistvych-uprchliku/

 

Autor: Petra Slámová, originál je dostupný na webe Občankáři.cz