Menu
Fazuľová hra

Fazuľová hra

Cieľ vyučovania: Poukázať na rozdiely v správaní vlastníka, ak ide o súkromné vlastníctvo alebo ak ide o verejné vlastníctvo, zdôrazniť problém nadmerného využívania voľných zdrojov, ktoré môže viesť k ich vyčerpávaniu, ku znižovaniu ich výnosnosti, niekedy až k ich devastácii a nevratnému zničeniu.

Požadovaný čas: 10 minút.

Pomôcky: hárok baliaceho papiera, 15 fazúľ (alebo iných drobných predmetov – gombíkov, kancelárskych sponiek, atď.), 1 – 2 balíčky cukríkov (alebo 10 až 50 centových mincí).

Postup:

 1. Opýtajte sa žiakov: “Môžu byť verejne vlastnené zdroje rovnako dobre chránené ako zdroje súkromné?” (Odpovede budú rôzne, ale nerozvíjejte diskusiu a povedzte, že si zahráte hru.)
 2. Vyberte 8 dobrovoľníkov, na zem položte hárok baliaceho papiera a požiadajte ich, aby si kľakli po dvojiciach ku každej strane obdĺžnika.
 3. Povedzte im, že rozhodíte na obdĺžnik fazuľu a za každú zobranú fazuľu v prvých 30 sekundách po znamení (môžete použiť píšťalku) dostanú po 1 cukríku. Za každú fazuľu zobranú po uplynutí 30 sekúnd (zase dáte znamenie) dostanú 3 cukríky.
 4. Opýtajte sa, či všetci rozumeli pravidlám, ale nedávajte príliš veľa času, aby žiakov nenapadlo vypracovať spoločný postup.
 5. Rozhoďte fazule a dajte znamenia – žiaci sa vrhnú na fazuľu, nikto nebude čakať na uplynutie 30 sekúnd.
 6. Opýtajte sa prečo nikto nečakal. (Všetci mali strach, že na ne žiadne fazuľa nezostane, kto je rýchlejší, vyhráva.)
 7. Odmeňte výherca podľa pravidiel.
 8. V ďalšom kole rozdeľte plochu papiera na osem častí (nemusíte rozdeliť rovnomerne, nezáleží na tom, či použijete obdĺžniky, trojuholníky alebo iné obrazce, ale plocha musí byť bezo zvyšku rozdelená) a prideľte každému z účastníkov jeho územia. Fazuľa smie každý zbierať len na svojom území. Zdôraznite, že vy budete dbať na to, aby vlastnícke práva boli rešpektované a kto naruší územie iného, bude diskvalifikovaný. Pravidlá sú rovnaké ako v prvom kole.
 9. Rozhoďte fazule a dajte znamenie. Pravdepodobne nikto nezačne zbierať.
 10. Oznámte, že uplynulo 30 sekúnd. Pravdepodobne väčšina žiakov pozbiera fazule, ktoré spadli na ich políčko. Občas vzniknú spory o fazuľu ležiacu na hranici – musí rozhodnúť súd (vy alebo nezúčastnení žiaci). Niekedy niektorí zo žiakov nepozbierajú svoje fazule. Na otázku – prečo tak neurobili – odpovedia, že očakávajú, že cena sa v budúcnosti ešte zvýši.
 11. Odmeňte žiakov podľa pravidiel.
 12. Spýtajte sa žiakov: “Čo ste pozorovali? Prečo sa zmenilo vaše správanie v druhom kole? Je pravda, že vlastnícke práva menia naše správanie? Je pravda, že vlastnícke práva musia byť dobre definované, zaručené a potom je nádej a dôvera, že ochrana vlastníctva bude zachovaná aj v budúcnosti? Správajú sa ľudia inak, keď to tak nie je? Pozorujete podobné javy okolo seba?”

Zdroj: D. Pospíchalová – R. Holman: Ekonomické hry a řešení otázek a pŕíkladů