Tag: 9. ročník

Fazuľová hra

Cieľ výučby: Poukázať na rozdiely v správaní vlastníka, ak ide o súkromné vlastníctvo alebo ak ide o verejné vlastníctvo, zdôrazniť problém nadmerného využívania voľných zdrojov, ktoré môže viesť…

Malé a veľké skupiny, jednoduché a zložité systémy

Cieľ výučby: Viesť žiakov k zamysleniu nad vývojom spoločnosti, nad  dôležitosťou a produktívnosťou výmenných vzťahov, objasniť rozdiely vo fungovaní malých a veľkých skupín. Požadovaný čas: 10 – 15 minút….

Na prežitie

Cieľ výučby: Uviesť žiakov do základných problémov každej ekonomiky – ako uspokojiť neobmedzené potreby pomocou obmedzených zdrojov, odpovedať na základné otázky: Čo vyrábať? Ako vyrábať? Ako rozdeľovať? Požadovaný…

Aké sú naše potreby a ako ich uspokojujeme?

Cieľ výučby: Viesť žiakov k zamysleniu nad rozmanitosťou a neobmedzenosť potrieb ľudí, nad tým, čo majú ľudia spoločné pri uspokojovaní potrieb, nad hodnotovým systémom jednotlivca i spoločnosti.