Rubrika: Pracovné listy

Môj vlastný režim – pravidlá na ostrove

Cieľ hodiny: objasnenie obsahu a významu právneho poriadku, právnej normy, opodstatnenosť právneho poriadku pre spoločnosť a jednotlivca, pochopenie úlohy postavenia právnej normy v právnom poriadku. Náplňou tejto hodiny bude…

Opúšťam svoj domov

Abstrakt: Žiak charakterizuje domov. Zoznamuje sa s pojmom utečenec. Zoznamuje sa s dôvodmi emigrácie, dokáže tieto dôvody analyzovať, porovnať a vyhodnotiť (dobrovoľné / nedobrovoľné opustenie domova). Zoznamuje sa…

Kto a prečo uteká

Abstrakt: Žiak sa zoznámi s pojmami utečenec – migrácia – emigrácia. Na základe konkrétnych príbehov utečencov sa vcíti do ich pocitov, odhalí dôvody emigrácie, vyhľadáva informácie vzťahujúce sa…